Inwestycje, Fundusze, Lokaty

Inwestycje, Fundusze, Lokaty

Inwestycje, Fundusze, Lokaty

Inwestowanie to aktywne działanie i starania mające na celu podniesienie wartości wniesionego kapitału i otwieranie nowych perspektyw obarczone jednak ryzykiem w zależności od skali i formy przedsięwzięcia.

Oszczędzanie to podejmowanie czynności mające na celu osiągnięcie założonego poziomu kapitału bez narażania się na nadmierne ryzyko. Często powodem oszczędzania jest chęć zgromadzenia kapitału na jakieś konkretne przedsięwzięcia w przyszłości, jak dodatkowa emerytura, opłacenie studiów, zbudowanie rezerwy finansowej itp.

Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych lub papierów wartościowych wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
Fundusz inwestycyjny to podmiot utworzony zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, którego majątek podzielony na jednostki uczestnictwa tworzony jest w drodze dokonywania przez uczestników tego funduszu wpłat oraz w drodze nabywania przez fundusz środków w trakcie prowadzenia swojej działalności. Podstawowym zadaniem funduszu inwestycyjnego jest lokowanie zebranych środków w ściśle określone aktywa takie jak obligacje, bony skarbowe, akcje. Jednostki uczestnictwa podlegają codziennej wycenie i zapisywane są wraz z innymi informacjami na temat uczestnika w rejestrze uczestników funduszu. Biorąc pod uwagę kryterium ograniczeń inwestycyjnych i łatwość dostępu do funduszu dla potencjalnych uczestników fundusze możemy podzielić na:

  • Fundusze inwestycyjne otwarte – fundusz ten zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia zawsze a żądanie uczestnika funduszu. Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać każdy,
  • Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte – jest to specyficzny rodzaj funduszu otwartego, a podstawowa różnica polega na tym że statut funduszu ściśle określa kto może być uczestnikiem funduszu np. wyłącznie osoby prawne. Taki fundusz może wprowadzać dodatkowe warunki na jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa np. termin odkupienia tych jednostek.
  • Fundusze inwestycyjne zamknięte – fundusz taki charakteryzuje wysoki poziom ryzyka oraz to że może lokować środki w mniej płynne aktywa i nie musi utrzymywać płynnych rezerw. Nie zbywa jednostek uczestnictwa tylko emituje certyfikaty inwestycyjne tj. papiery wartościowe na okaziciela. W przeciwieństwie do zmieniającej się liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych liczba certyfikatów inwestycyjnych jest stała i może się zwiększyć jednie w drodze nowej emisji. Certyfikaty można kupić w drodze publicznej subskrypcji albo po wprowadzeniu ich do obrotu publicznego na regulowanym rynku giełdowym lub pozagiełdowym. Sprzedaż certyfikatu jest możliwa za pośrednictwem giełdy na podstawie zlecenia sprzedaży.
  • Specyficzne fundusze inwestycyjne zamknięte – certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie podlegają obowiązkowi wprowadzania do obrotu publicznego. Mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela.
  • Fundusze inwestycyjne mieszane – jest to forma pośrednia pomiędzy funduszem otwartym a zamkniętym. Fundusz taki emituje certyfikaty inwestycyjne, ale musi je odkupować od uczestników na ich żądanie, nie rzadziej niż raz w roku. Certyfikaty tego funduszu są wprowadzane do obrotu publicznego a następnie na rynek regulowany. Fundusz ten ma większe możliwości inwestycyjne niż fundusz otwarty ale mniejsze niż zamknięte.

 

W przypadku zainteresowania powyższymi produktami zachęcam do wypełnienia formularza kontaktowego  lub telefon.