Kredyty firmowe i leasingi

Kredyty firmowe i leasingi

Kredyty firmowe i leasingi

Kredyt obrotowy – jest to kredyt przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą np. na zakup towarów, surowców, materiałów zapłacenie bieżących zobowiązań. Kredyt obrotowy jest zwykle krótkoterminowy i rzadko występuje jako średnioterminowy. Udzielany jest na finansowanie określonych celów, wynikających z bieżących zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zarobkowej oraz innych zobowiązań. Kredyt taki może być udzielony w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu albo w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu. Ponadto może mieć charakter kredytu odnawialnego lub nieodnawialnego. Oznacza to, że w pierwszym przypadku może on być wielokrotnie wykorzystywany, a jego spłata w całości lub w części powoduje, że odnawia się on w granicach określonych w umowie kredytu. Gdy zaś jest kredytem nieodnawialnym, jest to równoznaczne z tym, że może być wykorzystywany jednorazowo lub w transzach, lecz jego spłata w całości lub w części nie powoduje jego odnowienia.

Kredyt inwestycyjny – przeznaczany jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach. Warunkiem otrzymania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredyt inwestycyjny, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorcy, co jest pochodną mniejszego ryzyka kredytowego ponoszonego przez bank.
Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku – linii kredytowej – umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Leasing – W praktyce leasing jest usługą oferowaną przez wyspecjalizowane firmy zwane „Leasingodawcami” i polega na finansowaniu nabycia środków trwałych (samochodów, maszyn, urządzeń itd.) na zlecenie klienta – „Leasingobiorcy”. Umożliwia więc pozyskiwanie dóbr inwestycyjnych nie w drodze zakupu, lecz na zasadzie odpłatnego użytkowania.

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

W przypadku zainteresowania powyższymi produktami zachęcam do wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub kontakt telefoniczny.