Indeks PMI - Purchasing Managers' Index

Indeks PMI – Purchasing Managers’ Index

Indeks PMI, określany też jako wskaźnik managerów logistyki, jest ostatnio jednym z najpilniej śledzonych przez ekonomistów i inwestorów giełdowych parametrem wskazującym na tendencje w gospodarce. Na jego podstawie można bowiem dość trafnie odczytać przyszłe tendencje gospodarki danego kraju. c (np. strefa euro czy kraje BRIC). Powstaje on na bazie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów z całego kraju, którzy odpowiadają na pytania dotyczące swojej branży. Oceniają oni jak zmieniła się sytuacja w branży w relacji do poprzedniego miesiąca pod kątem nowych zamówień, poziomu produkcji, dostaw zapasów oraz zatrudnienia. Do wyboru maja trzy stopnie oceny sytuacji jako: lepszą, gorszą lub taką samą.

Ankiety PMI śledzą zmiany w produkcji, nowych zamówieniach, stanie zapasów zatrudnieniu, itp. Zawarte w nich informacje mają więc odzwierciedlać faktycznie zaobserwowane tendencje rozwoju prowadzonego biznesu. Indeks PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym koniunktury. Co prawda sektor produkcyjny ma tylko częściowy udział w PKB ( Produkcie Krajowym Brutto ), jednak procesy w nim zachodzące (ożywienie i załamanie) ściśle związane są z cyklem koniunktury. Dlatego wskazania PMI nie dotyczą tylko sektora produkcyjnego, ale również całej gospodarki.

Indeks PMI tj. jego ostateczna wartość, obliczana jest jako suma pozytywnych odpowiedzi powiększona o połowę odpowiedzi sugerujących brak zmian. Dzięki takiemu sposobowi obliczania wskaźnik managerów logistyki ( indeks PMI ) może kształtować się w przedziale od 0 do 100 punktów. Odczyt na poziomie powyżej 50 punktów oznacza poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

PMI zalicza się do wskaźników wyprzedzających koniunktury i dlatego warto analizować także tendencje zmian indeksu, mierzone za pomocą średniej kroczącej. Obserwowany trend wzrostowy PMI może zapowiadać poprawę sytuacji gospodarczej w przyszłości nawet, gdy indeks pozostaje poniżej poziomu 50 punktów. Zaobserwowany trend spadkowy PMI daje podstawy aby nie wykluczać pogorszenia się sytuacji gospodarczej w przyszłości nawet, gdy indeks pozostaje wciąż powyżej poziomu 50 punktów.

Trend wzrostowy poziomu wskaźnika jest dobrym prognostykiem dla rynków akcji. Natomiast dynamiczne wzrosty wskaźnika, szczególnie, gdy sam wskaźnik znajduje się znacznie ponad poziomem 50 punktów, nie wróży zbyt dobrze rynkowi obligacji, gdyż inwestorzy mogą spodziewać się zaostrzenia polityki pieniężnej i podwyżki stóp procentowych. To z reguły powoduje spadek cen dłużnych papierów wartościowych.

Trend spadkowy poziomu wskaźnika jest przeważnie złym prognostykiem dla rynków akcji. Spadki wskaźnika, szczególnie, gdy sam wskaźnik znajduje się znacznie poniżej poziomu 50 punktów, oznaczają dobry moment na kupno obligacji, gdyż inwestorzy mogą spodziewać się poluźnienia polityki pieniężnej i spadku stóp procentowych.

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl