Program Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych

Program MdM ( mieszkanie dla młodych ) umożliwia dofinansowanie wkładu własnego dla osób do 35 lat, kupujących pierwsze własne mieszkanie na rynku pierwotnym. Dla singli i rodzin bezdzietnych 10 proc. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji, dla osób i rodzin wychowujących przynajmniej jedno dziecko – 15 proc. Oznacza to, że w przypadku zakupu przez beneficjenta programu MdM mieszkania w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-15 proc. Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m², natomiast samo mieszkanie nie może być większe niż 75 m² w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m² w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci limity maksymalnej powierzchni zostały powiększone o dodatkowe 10 m².

Dodatkowe wsparcie – w postaci spłaty części kredytu – przewidziano w rodzinach, które korzystały z programu MdM, w których w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

Program MdM przewiduje że dopłata jest liczona jako iloczyn powierzchni w m² kupowanego mieszkania lub domu (ale nie więcej niż 50 m²) i wskaźnika, który ogłasza dla danej lokalizacji Bank Gospodarstwa Krajowego. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa – w przypadku tych miast,
  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku tych gmin,
  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie – w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Systemem pomocy państwa – mieszkanie dla młodych – objęta jest także budowa pierwszego mieszkania w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. Po zakończeniu obowiązywania ustawy uprawniającej do ubiegania się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, z zachowaniem praw nabytych do dokonywania odliczeń w kolejnych latach, prawo do zwrotu takich wydatków nadal zachowali młodzi ludzie budujący swoje pierwsze mieszkanie (dom jednorodzinny lub – w wyniku nadbudowy lub przebudowy budynku – również lokal mieszkalny).

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podstawową stawką VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę – nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r., do 30 września 2018 r. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków.

Ustawa „Mieszkanie dla Młodych” przyniosła również ważne zmiany dla rynku najmu – najem okazjonalny mogą oferować także firmy.

Program MdM będzie dostępny w latach 2014-2018. Na jego realizację jest przeznaczona kwota 3 553 mln zł, nie licząc wydatków budżetowych w formie zwrotów części poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl