Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( BFG ) – instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia bezpieczeństwo 100% środków do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro zgromadzonych na wszelkich rachunkach imiennych (złotowych i walutowych) prowadzonych przez bank, należących do:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych

Gwarancjami objęte są także inne wierzytelności pieniężne, wynikające z czynności bankowych, o ile są potwierdzone dokumentami imiennymi ( np. wierzytelności wynikające z polecenia przelewu lub emisji bankowych papierów wartościowych – pełen katalog czynności bankowych zawiera art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe ). Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów dostępnych klientom banków, bank pośredniczy jedynie w ich sprzedaży (dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych) i nie są one objęte gwarancjami systemu gwarantowania. Banki oferują także produkty łączone, np. lokata bankowa oraz jednostki funduszy inwestycyjnych – wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu.

Gwarancji między innymi nie podlegają:

  • środki zgromadzone na kontach służących do zasilania kart przepłaconych (pre-paid),
  • środki wpłacone bankowi tytułem składek lub opłat ubezpieczeniowych,
  • kwoty wpłacone na rachunek banku tytułem kaucji,
  • kwoty wydatkowane na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub emerytalnych.
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl