Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej SA gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do Biura Informacji Kredytowej przez banki oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Biuro Informacji Kredytowej zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu.

Informacje znajdujące się w Biurze Informacji Kredytowej dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: Biuro Informacji Kredytowej przetwarza wszystkie informacje zarówno pozytywne ( kredyty spłacane terminowo ), jak i negatywne ( kredyty spłacane z opóźnieniem ).

W informacjach przekazywanych do Biura Informacji Kredytowej znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Zobowiązania gromadzone w Biurze Informacji Kredytowej dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, kart kredytowych, kart debetowych oraz limitów debetowych w ROR, jak również kredytów poręczonych.

Instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego (m.in. Biuro Informacji Kredytowej) oraz banki i inne instytucje upoważnione do udzielania kredytów mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przez tę osobę z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania jej pisemnej na to zgody. Taka zgoda może być w każdym czasie odwołana (art. 105a ust. 2 ustawy Prawo bankowe).

Bez zgody osoby, której informacje dotyczą, banki lub inne instytucje finansowe ustawowo upoważnione do udzielania kredytów mogą je przetwarzać  po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z zawartej z nimi umowy, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: osoba (strona umowy) nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki, dłużej niż 60 dni, w spełnieniu świadczenia wynikającego z zawartej umowy, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania jej o zamiarze przetwarzania (czyli np. przekazania) dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody (art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe).

Szczegółowy zakres przetwarzanych informacji o osobie fizycznej i jej zobowiązaniu, oraz trybie ich usuwania, określony został również w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji.

Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w Biuro Informacji Kredytowej przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Oznacza to, że informacja o wygasłych zobowiązaniach nie jest udostępniania Bankom w celu oceny zdolności kredytowej. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

Informacje na temat swojej historii kredytowej klient może szybko sprawdzić on line na www.bik.pl. Na stronie Biura Informacji Kredytowej dostępne są pakiety, które umożliwiają m.in. bieżące monitorowanie własnych i poręczonych kredytów, sprawdzenie oceny punktowej, jak również ochronę przed wyłudzeniem kredytu.

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl