Kredyt mieszkaniowy #naStart

Kredyt mieszkaniowy #naStart

Na początku kwietnia 2024r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji międzyresortowych i publicznych projekt ustawy o „Kredycie mieszkaniowym #naStart” – często nazywanym też „Kredytem 0%”. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii nowe przepisy dotyczące strategii budownictwa i mieszkalnictwa w Polsce mają obowiązywać w drugiej połowie 2024r.

Nowy program rządowy „Kredyt mieszkaniowy #naStart” ma w rezultacie zastąpić poprzednie programy tj. „Bezpieczny Kredyt 2%” i „Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy”. Jego zasadniczym celem będzie połączenie w sobie finansowego wsparcia w formie dopłat do rat. W ramach nowego programu wyższa pomoc ma być kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Jednocześnie ma być zachowana możliwość udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty części kredytu, czyli tzw. gwarancji brakującego wkładu własnego na poziomie 20% wartości nabywanej nieruchomości, jednak nie wyższej niż 100 tys. zł.

Kredyt mieszkaniowy #naStant a kredyt konsumencki

Projekt nowych przepisów został poszerzony o kredyt będący kredytem konsumenckim, który będzie można zaciągnąć na sfinansowanie partycypacji w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – „SIM” ( dawniej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego – „TBS” ) albo na wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej.  W ramach kredytu konsumenckiego, ideą ustawodawcy jest to aby, osoby decydujące się na korzystanie z tych form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, można było skorzystać z preferencyjnej formy finansowania tych wydatków.

Do tej pory wpłata partycypacji w ramach SIM lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej musiała być finansowana z własnych oszczędności lub z wysoko oprocentowanych kredytów konsumenckich. Objęcie takich kredytów gwarancjami BGK uczyni je mniej ryzykownymi dla banków i pozwoli obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu oprocentowania kredytów hipotecznych. Przede wszystkim dodatkowe dopłaty sprawią, że osoby korzystające z zasobów budownictwa społecznego i spółdzielczego, uzyskają preferencyjny instrument wsparcia dla pokrycia wymaganych wydatków.

Dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielanego jako kredyt hipoteczny będzie można uzyskać tylko do kredytów udzielonych przed końcem 2027r. Utrzymane bezterminowo zostaną natomiast dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych #naStart udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. 

 

Poniżej oddaję główne założenia nowego programu, które znajdują się w projekcie ustawy z dnia 08.04.2024r.

Źródło: Strona Ministerstwa Rozwoju i Technologii

 

Kredyt mieszkaniowy #naStart będzie można uzyskać na minimum 15 lat, a dopłata do odsetek będzie realizowana przez pierwsze 10 lat kredytowania w ramach oprocentowania stałego.

Dla kogo – Kredyt mieszkaniowy #naStart

Uprawnionymi do uzyskania kredytu mieszkaniowego #naStart będą osoby, które:

 • Nie ukończyły 35 lat, jeżeli przystępują do kredytu jako single. Nie będzie obowiązywał limitu wieku, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą co najmniej dwie osoby (dwóch kredytobiorców lub kredytobiorca + dziecko). 
 • Nie posiadają i nie posiadały mieszkania (domu jednorodzinnego) chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział ( nie wyższy niż 50% ) w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanym w drodze dziedziczenia lub darowizny. Do powyższego limitu nie będzie się wliczać także nieruchomości uzyskanych w drodze dziedziczenia albo darowizny, które osoba ubiegająca się o kredyt zbyła wcześniej w drodze darowizny na rzecz osoby spoza jej gospodarstwa domowego. 
 • Posiadają nie więcej niż jedno mieszkanie, a w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci. 
 • Nie są ani nie były stroną umowy innego kredytu mieszkaniowego.

Jaki cel może być przedmiotem finansowania w ramach kredytu mieszkaniowego #naStart

 • Budowa domu jednorodzinnego, w tym jego wykończenie, oraz nabycie prawa własności działki lub jej części.
 • Zakup na własność mieszkania lub domu jednorodzinnego, z jego wykończeniem.
 • Realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy.
 • Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, tj. na wpłatę wkładu budowlanego oraz na wykończenie.

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart

Wysokość kredytu mieszkaniowego #naStart nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana będzie tylko od określonej wysokości kapitału. Będzie ona tym wyższa im większe będzie gospodarstwo domowe, tj.:

 • 200 tys. zł. przy jednej osobie w gospodarstwie domowym.
 • 400 tys. zł. przy dwóch osobach.
 • 450 tys. zł. przy trzech osobach.
 • 500 tys. zł. przy czterech osobach.
 • 600 tys. zł. przy pięciu osobach.

Przykłady:

Kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie domowym, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł ( tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł ) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł.

Kredytobiorca prowadzący gospodarstwo trzyosobowe, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 600 tys. ( tj. wyższą niż 450 tys. zł ), w rezultacie uzyska dopłatę taką, jakby kredyt ten wynosił 450 tys. zł. 

Co stanie się w przypadku gdy w trakcie spłaty kredytu #naStart zmieni się liczba osób w gospodarstwie domowym:

W przypadku, gdy kredyt udzielony zostanie wspólnie dwóm osobom i w trakcie jego spłaty jedna z tych osób odstąpi od umowy kredytu (zgodę wyraża bank kredytujący badając wcześniej zdolność kredytową pozostałego kredytobiorcy), kwota dopłaty zostanie ponownie przeliczona i zmniejszona stosowanie do nowej wielkości gospodarstwa domowego. To drugi mechanizm mający na celu ograniczenie sztucznego dopisywania osób do umowy kredytu. Rozwiązanie takie nie będzie jednak stosowane w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców.

Inne limity kredytu #naStart dla niektórych lokalizacji:

W przypadku zakupu mieszkania w mieście na prawach powiatu będącego stolicą województwa, dla którego ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest o co najmniej 25% wyższa niż wartość ogłoszona dla całego kraju, podane wyżej kwoty będą zwiększane o co najmniej 10%. Obecnie do tych miast należą Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław. Czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego wysokość kredytu #naStart wyniesie 440 tys. zł.

Miasto, w którym wartość odtworzeniowa 1m2 lokalu mieszkalnego jest wyższa o co najmniej 50% – obecnie Warszawa, stosowane kwoty bazowe dopłat będą wyższe o 20%. Czyli np. dla 2-osobowego gospodarstwa domowego wysokość kredytu #naStart wyniesie 480 tys. zł.

W rezultacie, wprowadzenie korekty dla tych rynków, ma pozwolić mieszkańcom tych miast kupić mieszkanie z nowym kredytem, przy podobnej atrakcyjności względem oferty rynkowej.

Kryterium dochodowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Warunkiem uzyskania dopłat będzie spełnienie kryterium dochodowego. Oparto go o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 tys. zł brutto. W programie kryterium będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego i wyniesie ono:

 • 7 tys. zł. netto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.
 • 13 tys. zł. netto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego.
 • 16 tys. zł. netto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego.
 • 19,5 tys. zł. netto miesięcznie dla czteroosobowego albo większego gospodarstwa domowego.
 • 23 tys. zł. netto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu. Kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata będzie pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego, o 25 groszy. 

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego #naStart

Dopłaty do kredytu będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko.
 • 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko.
 • 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci.
 • 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryterium powierzchniowe w kredycie mieszkaniowym #naStart

Kryterium powierzchniowe dotyczyć będzie wyłącznie kredytów mieszkaniowych udzielnych jako kredyty hipoteczne, dotyczące zakupu mieszania lub domu jednorodzinnego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nie będzie dotyczyć budowy domu ani kredytów mieszkaniowych udzielanych jako kredyty konsumenckie.

Na uwagę zasługuje fakt, że przekroczenie wskazanego limitu nie będzie wykluczało z Programu, tylko decydowało o zmniejszeniu przysługującej dopłaty.

Limit powierzchniowy nie obowiązuje w przypadku budowy domu, a jedynie jego zakupu !

W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, limit ten określono na poziomie 50 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego.

Przykłady limitów powierzchni lokalu/domu:

 • 50 m2 – Singiel.
 • 75 m2 – Małżeństwo, związek nieformalny.
 • 100 m2 – Małżeństwo, związek nieformalny + dziecko.

Zakup mieszkania o większej niż określona w limicie powierzchni w dalszym ciągu będzie możliwy z wykorzystaniem kredytu mieszkaniowego #naStart, jednak w takim przypadku wysokości dopłaty będzie pomniejszana o 50 zł. za każdy metr przekroczenia. Celem przepisu jest, aby nowy program pomagał w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości.

Przykład przekroczenia limitu powierzchni:

Singiel kupuje mieszkanie o powierzchni 55 m2 – obowiązuje go limit powierzchni mieszkania do 50 m2. Kredyt mieszkaniowy #naStart będzie udzielony, ale w wyniku przekroczenia o 5m2 wysokość dopłat będzie pomniejszona o 250 zł. – w ramach zastosowania wzoru: 5m2 x 50 zł = 250 zł.

 

QA kredytu mieszkaniowego #naStart

Źródło: Strona Ministerstwa Rozwoju i Technologii 

 

Przykładowa wysokość rat dla kredytu mieszkaniowego #naStart

 

UWAGA !

Niniejsze wyliczenie jest jedynie symulacją, która ma charakter wyłącznie poglądowy i wykonano ją w oparciu o 
założenia znajdujące się w projekcie rządowego programu dopłat do kredytu mieszkaniowego w ramach rozwiązania
„kredyt mieszkaniowy #naStart” z dnia 05.04.2024r.

 

Podstawowe parametry kalkulacji:

 1. Cel kredytu – zakup mieszkania we Wrocławiu o powierzchni 50 m2.
 2. Całkowita kwota kredytu 500.000,- zł.
 3. Okres spłaty kredytu 25 lat.
 4. Raty malejące.
 5. Wskaźnik BGK 7,14%.
 6. Oprocentowanie zwykłego kredytu 7,50%.

 

Singiel bez dzieci

Oprocentowanie (po dopłacie)

1,50%

Rata w pierwszych 10 latach

3.758,- zł.

Rata po 10 latach

2.781,- zł.

Rata zwykłego kredytu (malejąca)

4.792,- zł.

Suma dopłat

51.837,- zł.

 

Singiel z 1 dzieckiem

Oprocentowanie (po dopłacie)

1,00%

Rata w pierwszych 10 latach

2.540,- zł.

Rata po 10 latach

2.781,- zł.

Rata zwykłego kredytu (malejąca)

4.792,- zł.

Suma dopłat

195.785,- zł.

 

Singiel z 2 dzieci

Oprocentowanie (po dopłacie)

0,50%

Rata w pierwszych 10 latach

2.058,- zł.

Rata po 10 latach

2.781,- zł.

Rata zwykłego kredytu (malejąca)

4.792,- zł.

Suma dopłat

254.305,- zł.

 

Singiel z 3 dzieci

Oprocentowanie (po dopłacie)

0,00%

Rata w pierwszych 10 latach

1.817,- zł.

Rata po 10 latach

2.781,- zł.

Rata zwykłego kredytu (malejąca)

4.792,- zł.

Suma dopłat

282.625,- zł.

 

Małżeństwo bez dzieci

Oprocentowanie (po dopłacie)

1,50%

Rata w pierwszych 10 latach

2.724,- zł.

Rata po 10 latach

2.781,- zł.

Rata zwykłego kredytu (malejąca)

4.792,- zł.

Suma dopłat

173.785,- zł.

 

Małżeństwo z 1 dzieckiem

Oprocentowanie (po dopłacie)

1,00%

Rata w pierwszych 10 latach

2.259,- zł.

Rata po 10 latach

2.781,- zł.

Rata zwykłego kredytu (malejąca)

4.792,- zł.

Suma dopłat

229.555,- zł.

 

Małżeństwo z 2 dzieci

Oprocentowanie (po dopłacie)

0,50%

Rata w pierwszych 10 latach

2.025,- zł.

Rata po 10 latach

2.781,- zł.

Rata zwykłego kredytu (malejąca)

4.792,- zł.

Suma dopłat

257.625,- zł.

 

Małżeństwo z 3 dzieci

Oprocentowanie (po dopłacie)

0,00%

Rata w pierwszych 10 latach

1.817,- zł.

Rata po 10 latach

2.781,- zł.

Rata zwykłego kredytu (malejąca)

4.792,- zł.

Suma dopłat

282.625,- zł.

 

 

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl