Dokumenty do wniosku kredytowego - dochód

Dokumenty do wniosku kredytowego – dochód

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny nie należy do najłatwiejszych. Już na samym początku pojawia się dylemat jakie musimy zgromadzić dokumenty do wniosku kredytowego. Aby przebrnąć z sukcesem przez cały proces kredytowy od wniosku aż po uruchomienie kredytu, należy się do tego odpowiednio przygotować. Dla większości z nas te przygotowania stanowią jeden z najbardziej kłopotliwych etapów gdyż wiążą się ze zgromadzeniem wielu odpowiednich dokumentów. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że każdy bank ma swoje własne, wypracowane uregulowania w tym zakresie.

Składając wniosek kredytowy musimy być pewni, że jest on kompletny tj. załączone dokumenty do wniosku kredytowego, będą zgodne z wykazem jaki akceptuje bank. Banki, a raczej analitycy w nich pracujący nie lubią jak otrzymają do weryfikacji wniosek w którym brakuje istotnych dokumentów. W najlepszym przypadku kończy się to wstrzymaniem dalszej analizy wniosku i wysłaniem do klienta prośby o dostarczenie brakujących dokumentów w formie uzupełnienia. W tym czasie wniosek kredytowy nie jest dalej weryfikowany, co wpływa na utratę cennego czasu, który ma kolosalne znaczenie w relacji z terminami określonymi w umowie przedwstępnej. Musimy też pamiętać, że bank nie będzie czekał w nieskończoność na te uzupełnienia. Z reguły, mamy na tą czynność maksymalnie 1 do 2 tygodni.

Każdy wniosek kredytowy złożony przez klienta do banku jest weryfikowany indywidualnie. Banki stosując podejście ostrożnościowe zakładają, że każda transakcja kredytowa ma charakter unikalny.   Dlatego im bardziej nietypowa transakcja kredytowa, tym bardziej nietypowe dokumenty będzie trzeba dostarczyć.

Najważniejszym kryterium, na podstawie którego możemy się starać o kredyt hipoteczny jest dochód. Poniżej prezentuję stosowany przez jeden z banków wykaz dokumentów jakie należy zgromadzić do wniosku kredytowego aby móc starać się o kredyt hipoteczny. Wykaz ten dotyczy identyfikacji klienta i kwestii udokumentowania źródła dochodu uwzględnianego do liczenia zdolności kredytowej.

W kolejnym artykule przedstawię wykaz dokumentów jakie należy załączyć do wniosku w zależności od celu kredytowania.

Identyfikacja Klienta, status prawny

 1. Dokumenty podstawowe:
 • dowód osobisty, albo
 • paszport, albo
 • karta pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE – (dot. cudzoziemców ze statusem rezydenta).
 1. Dokumenty dodatkowe:
 • książeczka żeglarska – jeśli dotyczy,
 • notarialna umowa rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy,
 • prawomocny wyrok orzekający rozwód – jeśli dotyczy, albo
 • dokument z urzędu stanu cywilnego potwierdzający rozwód – jeśli dotyczy,
 • notarialny odpis wyroku orzekającego rozwód, zawierający informację na temat ewentualnej kwoty alimentów oraz informację o ewentualnych zobowiązaniach wynikających z orzeczenia,
 • wyrok orzekający separację – jeśli dotyczy, albo
 • dokument z urzędu stanu cywilnego potwierdzający separację – jeśli dotyczy,
 • akt zgonu współmałżonka – jeśli dotyczy.

Dochody osiągane w kraju

Umowa o pracę/Kontrakt/Pracownicy mianowani lub powołani:

 • zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów i o okresie zatrudnienia z ostatnich 12 m-cy ( w zależności od procedury banku ) poprzedzających złożenie wniosku, nie starsze niż 1 m-c,
 • zaświadczenie z okresu odpowiadającego okresowi zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na okres krótszy niż 3 m-ce. Jeżeli w okresie objętym zaświadczeniem klient pobierał zasiłek lub świadczenie wypłacane przez ZUS – np. zasiłek chorobowy, urlop macierzyński lub rodzicielski, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne – zaświadczenie powinno być wystawione za okres, w którym dochód był wypłacany przez pracodawcę)
 • w przypadku, gdy klient otrzymywał zasiłek lub świadczenie wypłacane przez ZUS:

Zaświadczenie wystawione przez ZUS o wysokości średnich miesięcznych dochodów za okres zgodny z przedłożonym zaświadczeniem o wysokości średnich miesięcznych dochodów i o okresie zatrudnienia,

Zaświadczenie wystawione przez pracodawcę o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne obejmujące okres zgodny z przedłożonym zaświadczeniem o wysokości średnich miesięcznych dochodów i o okresie zatrudnienia,

 • aktualna umowa o pracę (jeżeli nastąpiła zmiana formy zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 m-cy),
 • świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia (jeżeli nastąpiła zmiana pracodawcy albo zmiana umowy o pracę z aktualnym pracodawcą lub z pracodawcą w ramach tej samej grupy kapitałowej),
 • świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia – jeśli klient był zatrudniony (w przypadku umowy, kontraktu lub mianowania na czas określony).

Marynarze:

 • umowy o pracę/kontrakty z roku bieżącego i poprzedniego zawarte z armatorem, albo
 • 3 ostatnie kontrakty,
 • książeczka żeglarska.

Ponadto:

Marynarze pracujący dla armatora krajowego:

 • PIT za rok ubiegły potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy, albo
 • PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie (dot. marynarzy rozliczających się indywidualnie z urzędem skarbowym),
 • historia rachunku za ostatnie 12 miesięcy, albo
 • wyciągi z rachunku bankowego za ostatnie 12 m-cy.

Marynarze pracujący dla armatora zagranicznego:

 • historia rachunku za ostatnie 12 miesięcy, albo
 • wyciągi z rachunku bankowego za ostatnie 12 m-cy, albo
 • dowody wypłaty tzw. „payments” za ostatnie 12 miesięcy.

Emerytura

 • ostatni odcinek przekazu emerytury ZUS, albo
 • ostatni odcinek przekazu emerytury KRUS, albo
 • ostatni odcinek przekazu emerytury instytucji innej niż ZUS i KRUS, albo
 • decyzja o przyznaniu emerytury, albo
 • decyzja o ostatniej waloryzacji emerytury, albo
 • zaświadczenie z ZUS, albo
 • zaświadczenie z KRUS, albo
 • zaświadczenie z instytucji innej niż ZUS i KRUS, albo
 • historia rachunku lub wyciąg bankowy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z legitymacją emeryta,
 • odcinek emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku kredytowego (jeśli emeryt osiąga dochody z innych udokumentowanych źródeł), albo
 • oświadczenie o wysokości aktualnie pobieranej emerytury.

Świadczenia przedemerytalne

 • ostatni odcinek przekazu świadczenia ZUS, albo
 • ostatni odcinek przekazu świadczenia z KRUS, albo
 • ostatni odcinek przekazu emerytury instytucji innej niż ZUS i KRUS, albo
 • decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego, albo
 • decyzja o ostatniej waloryzacji świadczenia przedemerytalnego,
 • zaświadczenie z ZUS, albo
 • zaświadczenie z KRUS, albo
 • zaświadczenie z instytucji innej niż ZUS i KRUS, albo
 • historia rachunku lub wyciąg bankowy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z legitymacją emeryta,
 • odcinek świadczenia za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku kredytowego (jeśli emeryt osiąga dochody z innych udokumentowanych źródeł), albo
 • oświadczenie o wysokości aktualnie pobieranej emerytury.

Renta

 • decyzja o przyznaniu renty określająca okres na jaki świadczenie zostało przyznane,
 • ostatni odcinek przekazu renty ZUS, albo
 • ostatni odcinek przekazu renty KRUS, albo
 • ostatni odcinek przekazu renty instytucji innej niż ZUS i KRUS,
 • decyzja o ostatniej waloryzacji renty, albo
 • zaświadczenie z ZUS, albo
 • zaświadczenie z KRUS, albo
 • zaświadczenie z instytucji innej niż ZUS i KRUS,
 • historia rachunku lub wyciąg bankowy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wraz z legitymacją rencisty,
 • odcinek renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (jeśli rencista osiąga dochody z innych udokumentowanych źródeł), albo
 • oświadczenie o wysokości aktualnie pobieranej renty,
 • decyzja o przyznaniu poprzedniej renty (jeśli klient ją posiada i termin spłaty kredytu przekracza termin pobierania renty).

Emerytura lub renta zagraniczna

 • decyzja przyznania emerytury, albo
 • decyzja przyznania renty, albo
 • decyzja waloryzacji renty, albo
 • waloryzacji emerytury,
 • ostatni PIT-53 potwierdzony przez urząd skarbowy (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego „wpłynęło dnia…” albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem) – jeśli świadczenie jest przekazywane klientowi bez pośrednictwa banku lub Poczty Polskiej, albo
 • ostatni PIT-11 (jeżeli klient nie otrzymuje świadczenia na rachunek bankowy, lecz jest ono przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej),
 • historia rachunku bankowego z ostatnich 6 m-cy (jeśli świadczenie jest przekazywane na rachunek bankowy nie prowadzony w PKO Banku Polskim SA).

Rolnicy nie prowadzący działalności w tzw. „działach specjalnych produkcji rolnej”:

 • zaświadczenie z urzędu gminy o osiąganym dochodzie z prowadzonego gospodarstwa rolnego za okres 12 m-cy, albo
 • zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych (nie starsze niż 1- m-c),
 • zaświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c),
 • zaświadczenie z KRUS lub ZUS (jeśli nie podlega KRUS) o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c) – możliwe jest przyjęcie zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym i pracownik potwierdzi jego autentyczności wykorzystując w tym celu usługę dostępną na stronie internetowej ZUS pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn/ oraz dokona wydruku potwierdzenia i dołączy do dokumentów kredytowych,
 • oświadczenie (zestawienie) przychodów i kosztów ich uzyskania za okres 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli klient osiąga przychody z tytułu zawartych umów, kontraktów, zaświadczeń i in. dokumentów do ustalenia dochodu netto (Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę nie prowadzącą działalności w działach specjalnych produkcji rolnej),
 • decyzja o przyznaniu i wysokości płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego do gruntów rolnych z tytułów:
 1. jednolitej płatności obszarowej,
 2. uzupełniającej płatności obszarowej,
 3. pomocy finansowej z tytułu wsparcia gospodarowania na obszarach górskich i in. obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z ostatnich 2 lat (z roku bieżącego i ubiegłego albo z roku ubiegłego i poprzedzającego rok ubiegły),
 • zaświadczenie z urzędu gminy o zgłoszeniu obiektu, w którym będzie prowadzona działalność agroturystyczna, do ewidencji obiektów hotelarskich (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego),
 • uproszczona ewidencja sprzedaży albo deklaracje VAT złożone w urzędzie skarbowym lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości sprzedaży – za ostatnie 12 m-cy (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego),
 • oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów w osiągniętych przychodach (w przypadku dochodów z prowadzenia działalności agroturystycznej zwolnionej z podatku dochodowego (Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę nie prowadzącą działalności w działach specjalnych produkcji rolnej),
 • oświadczenie wnioskodawcy o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego (Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej).

Rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej:

 • PIT-6 potwierdzony przez urząd skarbowy za ostatni rok (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego „wpłynęło dnia…” albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem),
 • PIT-36 potwierdzony przez urząd skarbowy za ostatni rok (na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego „wpłynęło dnia…” albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem), albo
 • PIT-36 złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru,
 • zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c; Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej) – możliwe jest przyjęcie zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym i pracownik potwierdzi jego autentyczności wykorzystując w tym celu usługę dostępną na stronie internetowej ZUS pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn/ oraz dokona wydruku potwierdzenia i dołączy do dokumentów kredytowych,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c; Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej),
 • oświadczenie wnioskodawcy o okresie prowadzenia gospodarstwa rolnego (Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę prowadzącą działalność w działach specjalnych produkcji rolnej).

Działalność gospodarcza:

 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, albo
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dokument jest wystawiony w terminie wcześniejszym niż 14 dni poprzedzającym datę złożenia wniosku, konieczne jest oświadczenie klienta na kopii dokumentu, że jest on aktualny i nie wystąpiły w nim żadne zmiany. Dokument nie może być nie starszy niż 12 m-cy. Jeżeli dokument jest starszy niż 12 m-cy, możliwe jest przyjęcie dokumentów z adnotacją właściwego urzędu, potwierdzającą aktualność danych zawartych w przedmiotowym dokumencie)
  • powyższe nie obowiązuje, jeżeli podmiot jest umieszczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG) i pracownik dokona wydruku ze strony internetowej odpisu z rejestru przedsiębiorców albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dołączy do dokumentów kredytowych
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c), albo
 • oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z podatkami (w zależności od formy działalności gosp.: „Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych” albo „Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego” albo „Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej”),
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c), albo
  • możliwe jest przyjęcie zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym i pracownik potwierdzi jego autentyczności wykorzystując w tym celu usługę dostępną na stronie internetowej ZUS pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn/ oraz dokona wydruku potwierdzenia i dołączy do dokumentów kredytowych.
 • oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu ze składkami (w zależności od formy działalności gosp.: „Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych” albo, „Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego” albo „Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej”),
 • umowa spółki (jeśli dotyczy)

Ponadto:

księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość:

 • oświadczenie za rok bieżący okres z informacją obejmującą („Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie księgi przychodów i rozchodów albo w formie ksiąg rachunkowych”):
 • przychody,
 • koszty uzyskania przychodów stanowiące sumę: kosztów ( kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów ubocznych zakupu i wydatków), amortyzacji, wartości remanentu na początek roku podatkowego minus wartość na koniec okresu bieżącego – pozycja nie wypełniana przy pełnej księgowości,
 • dochód do opodatkowania (po uwzględnieniu składek na ubezpieczenie społeczne),
 • podatek dochodowy,
 • dochód netto.

Oświadczenie jest wymagane:

 • ostatnie 12 miesięcy, gdy w roku bieżącym nie upłynęły jeszcze 4 miesiące, deklaracja podatkowa za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona i w roku poprzedzającym rok ubiegły działalność nie była prowadzona lub nastąpiło rozpoczęcie prowadzenia działalności albo
  • Jeżeli wniosek jest składany do 20 dnia m-ca włącznie można przyjąć oświadczenie zawierające dane finansowe za m-c poprzedzający m-c ubiegły.
  • Jeżeli wniosek jest składany po 20 dniu m-ca należy wymagać oświadczenia za m-c ubiegły, albo
 • za okres bieżący (tzn. od początku bieżącego roku), gdy wynosi on co najmniej 4 miesiące, albo
 • za rok ubiegły gdy w roku bieżącym nie upłynęły jeszcze 4 miesiące, deklaracja za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona ale została złożona deklaracja podatkowa za rok poprzedzający rok ubiegły.

Oświadczenie nie jest wymagane gdy w roku bieżącym nie upłynęły jeszcze 4 miesiące i:

 • deklaracja podatkowa za rok ubiegły została złożona,
 • w roku ubiegłym klient prowadził ewidencję w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Przy pełnej księgowości oświadczenie powinno być podpisane przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgowości i wnioskodawcę.

 • PIT za rok ubiegły, potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy, albo
 • kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy, albo
 • PIT za roku ubiegły złożony w formie elektronicznej, potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo
 • PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego za ten sam okres,
 • PIT za rok poprzedzający rok ubiegły potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy (jeśli PIT za rok ubiegły nie został jeszcze sporządzony),
 • dowody wpłaty podatku dochodowego lub przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku za okres obejmujący oświadczenie o dochodach lub historię albo wyciąg z rachunku, z którego dokonywano płatności podatku – za okres ostatnich 12 miesięcy zgodnie z składanym oświadczeniem gdy w okresie bieżącym nie upłynęły jeszcze 4 miesiące i nie została złożona deklaracja podatkowa za rok ubiegły lub za okres bieżący jeśli obejmuje on 6 miesięcy lub dłużej i w roku ubiegłym działalność prowadzona była krócej niż 6 miesięcy lub w roku ubiegłym ewidencja księgowa była prowadzona w formie ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej i dokumenty finansowe za okres bieżący obejmują okres dłuższy niż 4 miesiące.

Ryczałt ewidencjonowany

 • informacja roczna o wysokości uzyskanego przychodu potwierdzona przez właściwy urząd skarbowy (za rok ubiegły), albo
 • PIT potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy (za rok ubiegły), albo
 • kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy, albo
 • PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej potwierdzony urzędowym poświadczeniem odbioru, albo
 • PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości przychodu osiągniętego za ten sam okres i wysokości stawki podatku za ten sam okres,
 • oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu i opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego co najmniej za okres ostatnich 6 m-cy (w przypadku działalności sezonowej: oświadczenie za okres ostatnich 12 m-cy – „Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego”)

Jeśli działalność była prowadzona krócej niż 12 m-cy w roku poprzedzającym złożenie wniosku

 • bieżący wyciąg z ewidencji przychodów
 • dowody wpłat podatku, albo
 • przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku

Jeśli nie złożono jeszcze deklaracji podatkowej PIT za rok ubiegły:

 • wyciąg z ewidencji przychodów za rok ubiegły
 • dowody wpłat podatku, albo
 • przelewy z rachunku potwierdzające dokonanie wpłaty podatku.

Karta podatkowa

 • decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na bieżący rok, albo
 • decyzja urzędu skarbowego ustalająca wysokość podatku na rok poprzedni (jeśli na bieżący rok decyzji nie wydano),
 • oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu i opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego co najmniej za okres ostatnich 6 m-cy („Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej”).

Wynajem lokali (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej) i nieruchomości oddanych w dzierżawę:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c), albo
 • oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi („Oświadczenie dotyczy najmu/najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej dla Wnioskodawców nie przedstawiających deklaracji PIT”/„Oświadczenie dotyczy najmu lokali/ dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, dla Wnioskodawców przedstawiających deklarację podatkową”)
 • dokumenty potwierdzające dochody:
 • w przypadku przedstawienia deklaracji podatkowej oraz klientów, którzy w ubiegłym roku uzyskiwali dochód z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości przez okres co najmniej 6 m-cy:
 1. deklaracja podatkowa PIT za rok ubiegły potwierdzona przez urząd skarbowy (jeśli złożona), albo kopia PIT potwierdzona przez urząd skarbowy, albo
 2. PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości przychodu osiągniętego za ten sam okres i wysokości stawki podatku za ten sam okres, albo
 3. deklaracja podatkowa PIT za rok ubiegły w formie elektronicznej potwierdzona urzędowym poświadczeniem odbioru,
 4. oświadczenie wnioskodawcy (Oświadczenie dotyczy najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, dla Wnioskodawców przedstawiających deklarację podatkową) z informacjami o dochodach z najmu z ostatnich 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku zawierające:
 • przychody,
 • koszty uzyskania przychodów (z wyłączeniem amortyzacji wynajmowanych nieruchomości),
 • sposób opodatkowania (ryczałt ewid. czy zasady ogólne).
 • w pozostałych przypadkach – innych niż wymienione w ppkt 1):
 1. umowy najmu aktualne i obowiązujące w okresie ostatnich 6 m-cy,
 2. dokumenty potwierdzające własność wynajmowanych lokali albo lokali oddanych w dzierżawę (np. akty notarialne, odpisy z KW), oraz
 3. oświadczenie wnioskodawcy (Oświadczenie dotyczy najmu/najmu lokali/dzierżawy nieruchomości bez zarejestrowanej działalności gospodarczej dla Wnioskodawców nie przedstawiających deklaracji PIT) dotyczące:
 • średniomiesięcznych kosztów uzyskania przychodów z najmu (bez amortyzacji wynajmowanych albo wydzierżawionych nieruchomości) z ostatnich 6 m-cy poprzedzających złożenie wniosku,
 • sposobu opodatkowania (ryczałt ewid. lub zasady ogólne).
 • udokumentowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, albo
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, albo
 • zgłoszenie wnioskodawcy przez współmałżonka posiadającego ubezpieczenie zdrowotne, albo
 • potwierdzenie opłacania abonamentu w prywatnej przychodni lekarskiej.

Powyższe dokumenty powinny być dostarczone przed uruchomieniem kredytu

Od wymogu ich dostarczenia można odstąpić, jeżeli:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane przez pracodawcę (najem jest dodatkowym źródłem dochodów),
 • udział własny klienta stanowi co najmniej 50% kosztów inwestycji związanej z budową albo zakupem nieruchomości.

Stałe dochody z umów zleceń (w tym umów o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem), umów o dzieło (w tym umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich), z tytułu powołania na stanowisko prezesa, vice prezesa, członka zarządu, członka rady nadzorczej spółek kapitałowych (w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na podstawie umowy o pracę), z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem (w tym w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej), z kontraktów menedżerskich:

 • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto za okres poprzedzający złożenie wniosku 12 m-cy z informacją o przychodach i kosztach („Oświadczenie dotyczy dochodów uzyskanych z umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania na stanowisko w zarządzie spółek kapitałowych w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na postawie umowy o pracę, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich”)
 • PIT za rok ubiegły (potwierdzony przez właściwy urząd skarbowy – na kserokopii oryginalna pieczęć urzędu skarbowego „wpłynęło dnia…” albo kopia potwierdzona przez urząd skarbowy za zgodność z oryginałem), albo
 • PIT za rok ubiegły złożony w formie elektronicznej potwierdzonej urzędowym poświadczeniem odbioru, albo
 • PIT za rok ubiegły niepotwierdzony przez urząd skarbowy wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu za ten sam okres
 • PIT 11 (jeśli deklaracja PIT za rok ubiegły nie została jeszcze sporządzona), albo
 • oświadczenie (”Oświadczenie dotyczy dochodów uzyskanych z umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania na stanowisko w zarządzie spółek kapitałowych w przypadku gdy powołanie nie jest dokonane na postawie umowy o pracę, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich”) – jeśli nie upłynął ustawowy termin na wystawienie przez pracodawcę PIT-11
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody i ponoszone koszty: np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, dokument powołania, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego u ubezpieczyciela, który oferuje taki zakres ubezpieczenia (dot. wnioskodawców nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS)
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (dot. wnioskodawców będących płatnikami własnych składek na ubezpieczenie)
  • możliwe jest przyjęcie zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym i pracownik potwierdzi jego autentyczności wykorzystując w tym celu usługę dostępną na stronie internetowej ZUS pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn/ oraz dokona wydruku potwierdzenia i dołączy do dokumentów kredytowych.
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (dot. klientów zobowiązanych do wpłacania zaliczek na podatek od uzyskanych dochodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym).

Dochody z tytułu pełnienia funkcji kadencyjnych:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i średnich miesięcznych dochodach z ostatnich 12m-cy poprzedzających złożenie wniosku, nie starsze niż 1 m-c (jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 m-cy, należy przyjąć zaświadczenie za okres zatrudnienia, jednak nie krótszy niż 3 m-ce),
 • oświadczenie określające źródło oraz wysokości średnich miesięcznych dochodów po opodatkowaniu (Oświadczenie dotyczy stałych dochodów z tytułu pełnienia funkcji kadencyjnych osiągniętych w okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających objęcie pełnionej funkcji – dla klientów pełniących funkcję po raz pierwszy).

Dochody z tytułu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim:

 • oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto za okres ostatnich 12 m-cy z informacją o przychodach i kosztach („Oświadczenie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich”),
 • PIT-19A potwierdzony przez urząd skarbowy za ubiegły rok,
 • decyzja z urzędu skarbowego ustalająca wysokość ryczałtu za dany rok podatkowy,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c), albo
 • oświadczenie o niezaleganiu z podatkami – „Oświadczenie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pełnienia funkcji duszpasterskich” (jeżeli dochód jednego ze współkredytobiorców nie został uwzględniony w zdolności kredytowej).

Dochody z tytułu dywidendy:

 • Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca wypłaty dywidendy wraz z potwierdzeniem faktu pozostawania udziałowcem lub akcjonariuszem spółki na tzw. dzień dywidendy potwierdzająca uzyskiwane dochody za okres ostatnich pełnych 3 lat kalendarzowych,
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia społecznego, w tym zdrowotnego,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (dot. wnioskodawców będących płatnikami własnych składek na ubezpieczenie)
 • możliwe jest przyjęcie zaświadczenia w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym i pracownik potwierdzi jego autentyczności wykorzystując w tym celu usługę dostępną na stronie internetowej ZUS pod adresem: https://ssl.zus.pl/zn/ oraz dokona wydruku potwierdzenia i dołączy do dokumentów kredytowych,
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego u ubezpieczyciela, który oferuje taki zakres ubezpieczenia (w przypadku, gdy klient nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS),
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (dot. klientów zobowiązanych do wpłacania zaliczek na podatek od uzyskanych dochodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym).

Uproszczenia dokumentowe w zakresie dokumentowania dochodu dla wnioskodawców posiadających rachunek w Banku powyżej 6 m-cy zasilany systematycznymi wpływami (nie występowało niedopuszczalne saldo debetowe):

 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę na czas określony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu kontraktu na czas nieokreślony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu kontraktu na czas określony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu mianowania na czas nieokreślony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu mianowania na czas określony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu powołania na czas nieokreślony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu powołania na czas określony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji kadencyjnych na czas nieokreślony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji kadencyjnych na czas określony,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu oddelegowania do pracy za granicę,
 • oświadczenie klienta dotyczące dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę za granicą,
 • Oświadczenie dla każdego ze źródeł uzyskiwanych dochodów powinno zostać złożone odrębnie.

Dochody z tytułu pracy w związku z oddelegowaniem za granicę:

 • umowa o pracę lub historia rachunku bankowego, albo
 • wyciągi z rachunku bankowego lub paski płacowe (dokument wystawiony przez pracodawcę zawierający informacje o wynagrodzeniu albo dochodzie) za okres ostatnich 3 m-cy (potwierdzające wpływy wynagrodzenia),
 • porozumienie z pracodawcą o oddelegowaniu do pracy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie o dochodach, albo
 • inne aktualne dokumenty poświadczone przez pracodawcę zawierające informacje zbliżone do informacji na zaświadczeniu o dochodach obowiązującym w Banku (w tym informacje o średniomiesięcznym dochodzie netto),

Dokument powinien zawierać pieczątkę pracodawcy i podpis. Jeżeli brak jest pieczątek pracodawcy wymagane jest, aby przedłożone zaświadczenie zawierało dane pracodawcy zatrudniającego wnioskodawcę i czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczenia pozwalający na identyfikację tej osoby

 • zaświadczenie („Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach”) o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiąganych w okresie 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (jeżeli okres pracy poza granicami Polski jest krótszy niż 3 m-ce) oraz o okresie zatrudnienia wystawione przez pracodawcę w Polsce, który oddelegował pracownika do pracy za granicę

Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 m-cy, możliwe jest przyjęcie zaświadczenia z okresu krótszego odpowiadającego okresowi zatrudnienia, lecz nie krótszego niż 3 m-ce

 • zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów osiągniętych w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wystawione przez odpowiednią instytucję dla danego kraju w przypadku przebywania klienta na zasiłku macierzyńskim lub chorobowym, gdy wynagrodzenie wypłacane jest przez odpowiednią instytucję dla danego kraju (w przypadku umowy na czas określony lub na podstawie kontraktu),
 • świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, jeżeli był zatrudniony (w przypadku umowy na czas określony lub na podstawie kontraktu),
 • umowa o pracę lub historia rachunku bankowego, albo
 • zaświadczenie od pracodawcy o opłacaniu składek ubezpieczeniowych i braku zaległości z tego tytułu (jeżeli okres oddelegowania jest krótszy niż 24 m-ce).

Cudzoziemcy posiadający status rezydenta:

 • dokumenty w zależności od źródła uzyskiwanego dochodu przez klienta,
 • zezwolenie na pracę w Polsce (o ile jest wymagane),
 • karta pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • umowa o pracę lub kontrakt (dot. klientów uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę lub kontraktu)

Dochody osiągane za granicą (składane dokumenty powinny być przetłumaczone na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego)

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl