Dokumenty do wniosku kredytowego - cel inwestycji

Dokumenty do wniosku kredytowego – cel inwestycji

Każdy z dostępnych na Polskim rynku banków oferujący kredyty hipoteczne ma swoje własne uregulowania odnośnie tego jakie są mu potrzebne dokumenty do wniosku kredytowego. Zanim zdecydujemy się na złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, musimy pamiętać żeby najpierw zgromadzić komplet wymaganych dokumentów, które będą podstawą procesu weryfikacji ryzyka i naszej zdolności kredytowej do udzielenia nam przez bank kredytu hipotecznego. Decydując się na kredyt hipoteczny przede wszystkim musimy złożyć wniosek kredytowy, do którego musimy dołączyć wiele ważnych dokumentów. Zgromadzenie tych dokumentów zajmuje zwykle bardzo dużo czasu, więc warto się przygotować do wizyty w banku. Rodzaj oraz ilość wymaganych dokumentów będzie się różniła w zależności od banku do którego się udamy. W każdym banku będziemy musieli przedstawić dokumenty potwierdzające nasze dochody oraz podstawowe dokumenty dotyczące kupowanej czy budowanej nieruchomości.

Jeżeli skrupulatnie zgromadzimy wszystkie dokumenty do wniosku kredytowego będziemy mieli większą szansę na skrócenie czasu weryfikacji naszego wniosku przez bank. Czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku i uruchomienie kredytu hipotecznego ma ogromne znaczenie. Jeśli nie zdążymy uzyskać na czas kredytu, umowa przedwstępna przestanie obowiązywać, a sprzedający zatrzyma zadatek wpłacony przez nas lub przepadnie nam oferta kupna nieruchomości po bardzo atrakcyjnej cenie. W takim wypadku odpowiednie przygotowanie kompletnego wniosku może nam pomóc i przyspieszyć otrzymanie kredytu hipotecznego.

Poniżej prezentuję stosowany przez jeden z banków wykaz dokumentów jakie należy zgromadzić aby móc starać się o kredyt hipoteczny. Wykaz ten precyzuje / opisuje niezbędne dokumenty do wniosku kredytowego – cel inwestycji.

Budowa domu/garażu/małej architektury/ogrodzenie/zagospodarowanie działki budowlanej lub rekreacyjnej przez inwestora indywidualnego

 • odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku kredytu Własny Kąt biznes dla nieruchomości, których dochody z wynajmu stanowią źródło spłaty kredytu oraz gdy księga wieczysta nie jest w CBD KW),
 • zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o warunkach zabudowy działki rekreacyjnej nie starsze niż 3 m-ce (w przypadku budowy domu letniskowego na działce rekreacyjnej),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę, albo
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, albo
 • kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia,
 • uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców,
 • faktury, rachunki ( w przypadku przedstawienia zestawienia faktur i rachunków),
 • dziennik budowy (dokumenty udostępniane podczas inspekcji na budowie),
 • zatwierdzony projekt techniczny.

Budowa domu /lokalu przez spółdzielnię lub dewelopera

 • odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku kredytu Własny Kąt biznes dla nieruchomości, których dochody z wynajmu stanowią źródło spłaty kredytu oraz gdy księga wieczysta nie jest w CBD KW),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z decyzjami zmieniającymi (jeśli dotyczy) spółdzielni/dewelopera/osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), albo
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z decyzjami zmieniającymi (jeśli dotyczy), albo
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku inwestycji zakończonych
 • umowa realizacyjna ze spółdzielnią/deweloperem/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) (w przypadku kiedy przedsięwzięcie nie jest objęte ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego),
 • prospekt informacyjny oraz umowa rezerwacyjna/deklaracja rezerwacyjna/oświadczenie dewelopera w zakresie rezerwacji (zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), albo
 • umowa deweloperska wraz z prospektem informacyjnym wraz z załącznikami (zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego),
 • zaświadczenie spółdzielni potwierdzające że nabywca nieruchomości jest członkiem spółdzielni (w przypadku jeśli brak takiej informacji w treści umowy pomiędzy spółdzielnią a jej członkiem) – jeśli dotyczy,
 • pełnomocnictwo dewelopera/spółdzielni w formie aktu notarialnego lub notarialnie poświadczone dla osób podpisujących umowę przedwstępną/realizacyjną/rezerwacyjną w jego imieniu – jeżeli nie wynika z KRS,
 • notarialne pełnomocnictwo dewelopera / spółdzielni dla osób potwierdzających dokumenty w jego/ jej imieniu za zgodność z oryginałem.

Jeżeli pełnomocnictwo nie wynika z KRS (z oryginalnym podpisem osoby posiadającej pełnomocnictwo do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem w imieniu dewelopera/spółdzielni – wymagane w przypadku dokumentów potwierdzonych za zgodność przez osobę spoza Banku).

 • oświadczenie właściciela nieruchomości (dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej) w zakresie przedmiotu zmianek podpisane przez osobę lub osoby reprezentujące dewelopera lub spółdzielnie mieszkaniową zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z KRS-u lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego.

 

Nadbudowa/przebudowa /rozbudowa /wykończenie/wyposażenie/remont domu, lokalu, garażu Przebudowa budynku/lokalu niemieszkalnego na cele mieszkalne

 • odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku kredytu Własny Kąt biznes dla nieruchomości, których dochody z wynajmu stanowią źródło spłaty kredytu oraz gdy księga wieczysta nie jest w CBD KW),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę, albo
 • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • wypis z rejestru gruntów (dla nieruchomości gruntowych), albo
 • dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce tj. wypis z ewidencji budynków albo pozwolenie na użytkowanie albo kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami – dotyczy przypadku gdy w księdze wieczystej nie ujawniono zabudowań,
 • pozwolenie na użytkowanie, albo
 • wypis z ewidencji budynków (jeśli działka/dom jednorodzinny nie jest ujawniona/y w księdze wieczystej stanowiącej zabezpieczenie kredytu),
 • kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia(jeśli działka/dom jednorodzinny nie jest ujawniona/y w księdze wieczystej stanowiącej zabezpieczenie kredytu),
 • uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/ców,
 • dziennik budowy (dokumenty udostępniane podczas inspekcji na budowie) – jeśli dotyczy,
 • zatwierdzony projekt techniczny.

Zakup domu/lokalu/garażu/działki rekreacyjnej lub budowlanej Rynek pierwotny i wtórny

 • odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku kredytu Własny Kąt biznes dla nieruchomości, których dochody z wynajmu stanowią źródło spłaty kredytu oraz gdy księga wieczysta nie jest w CBD KW),
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie spółdzielni/dewelopera/osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy, albo
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo zbywcy do domu/lokalu/garażu wraz z numerem macierzystej księgi wieczystej w przypadku braku założonej KW dla domu/lokalu/garażu,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej ( dotyczy działki),
 • dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce tj. wypis z ewidencji budynków albo pozwolenie na użytkowanie albo kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami albo kopia zgłoszenia o zakończeniu robót – dotyczy przypadku gdy w księdze wieczystej nie ujawniono zabudowań,
 • zaświadczenie z urzędu gminy/miasta o budowlanym przeznaczeniu działki przewidzianym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową ( nie starsze niż 3 miesiące),
 • umowa zakupu w formie aktu notarialnego, albo
 • umowa przedwstępna, albo
 • oświadczenie wnioskodawcy (na druku bankowym).

Wykup lokalu spółdzielczego/komunalnego/zakładowego

 • zaświadczenie o warunkach wykupu,
 • dokument zawierający informację na jaki rachunek powinna zostać dokonana wpłata,
 • odpis z KW, z której będzie wyodrębniony kredytowany lokal – w przypadku braku odrębnej KW dla tego lokalu (gdy księga wieczysta nie jest w CBD KW, odpis nie straszy niż 3 m-ce),
 • zaświadczenie od instytucji, od której jest dokonywany wykup, że nie ustanowi zabezpieczenia hipotecznego z tytułu udzielenia bonifikaty na przedmiotowej nieruchomości albo ustąpi prawa pierwszeństwa wpisu na rzecz Banku.

Zamiana domu/lokalu

 • akty własności zamienianych domów / lokali,
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności zawierające informację o wartości zamienianych domów /lokali,
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo do domu/lokalu/garażu wraz z nr KW macierzystej w przypadku braku założonej KW dla lokalu/garażu/domu.

Przetarg

 • protokół z przetargu/licytacji /rokowań, albo
 • zaświadczenie z wszelkim danymi dotyczącymi wygranego przetargu/licytacji/rokowań (m.in. termin zapłaty, nr rachunku, na który powinna być dokonana pozostała wpłata), albo
 • postanowienie o przybiciu w przypadku licytacji wraz podaniem terminu zapłaty, nr rachunku, na który powinna być dokonana wpłata),
 • potwierdzenie wpłaty wadium,
 • odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku, gdy księga wieczysta nie jest umieszczona w CBD KW).

Refinansowanie poniesionych kosztów zakupu domu/lokalu/garażu/działki rekreacyjnej lub budowlanej – rynek pierwotny

 • odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku kredytu Własny Kąt biznes dla nieruchomości, których dochody z wynajmu stanowią źródło spłaty kredytu oraz gdy księga wieczysta nie jest w CBD KW),
 • umowa zakupu w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok, albo
 • umowa przenosząca własność w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok, albo
 • ustanowienie prawa odrębnej własności w formie aktu notarialnego nie starsze niż 1 rok, albo
 • umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa nie starsza niż 1 rok.

Refinansowanie poniesionych kosztów zakupu domu/lokalu/garażu/działki rekreacyjnej lub budowlanej – rynek wtórny

 • odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku kredytu Własny Kąt biznes dla nieruchomości, których dochody z wynajmu stanowią źródło spłaty kredytu oraz gdy księga wieczysta nie jest w CBD KW),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo zbywcy do domu/lokalu/garażu oraz brak założonej KW,
 • umowa zakupu w formie aktu notarialnego nie starsza niż 1 rok.

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu

 • umowa kredytu/umowa karty kredytowej,
 • oświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia (zawarte we wniosku o udzielenie kredytu), albo
 • zaświadczenie o aktualnej wysokości zadłużenia.

Refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji (inwestycja zakończona)

 • odpis z księgi wieczystej,

W przypadku inwestycji wymagającej pozwolenie na budowę:

 • uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców,
 • pozwolenie na użytkowanie nie starsze niż 12 m-cy, albo
 • potwierdzenie zawiadomienia właściwego organu administracji o zakończeniu budowy domu/lokalu nie starsze niż 12 m-cy.

W przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę:

 • uproszczony kosztorys podpisany przez wnioskodawcę/-ców,
 • oświadczenie klienta o terminie zakończenia inwestycji nie starszym niż 12 m-cy,
 • zestawienie faktur i rachunków (nie starszych niż 24 m-ce) zawierające: numer faktury, datę wystawienia, przedmiot zakupu,
 • faktury i rachunki (do wglądu).

Refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji (inwestycja niezakończona)/budowa z deweloperem/rozliczenie kosztów nabycia nieruchomości

 • odpis z księgi wieczystej,
 • prawomocne pozwolenie na budowę nie starsze niż 24 m-ce, albo
 • kopia zgłoszenia budowy obiektów niewymagających pozwolenia właściwemu organowi administracji i potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (zgłoszenie nie może być starsze niż 24 m-ce),
 • dokumenty potwierdzające koszty poniesione na realizację inwestycji (dowody wpłat, przelewy) nie starsze niż 12 m-cy, albo
 • akt notarialny potwierdzający dokonanie wpłat na rzecz zbywcy nie starszy niż 1 rok (z tytułu częściowej zapłaty ceny nieruchomości), albo
 • przelew na rzecz zbywcy nieruchomości nie starszy niż 12 m-cy, albo
 • pokwitowanie zbywcy nieruchomości o wys. otrzymanych środków pieniężnych nie starsze niż 12 m-cy,
 • umowę deweloperską (w przypadku kiedy przedsięwzięcie podlega ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego).

Inne dodatkowe dokumenty – opcjonalnie, jeśli dotyczy:

 • oświadczenie Banku na bezobciążeniowe odłączenie części nieruchomości,
 • oświadczenie wierzyciela hipotecznego,
 • wyciąg z rejestru sądowego spółdzielni/dewelopera nie starszy niż 6 m-cy, albo
 • odpis z rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku, jeśli deweloper jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą).

Powyższe nie obowiązuje, jeżeli podmiot jest umieszczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i pracownik dokona wydruku ze strony internetowej odpisu z rejestru przedsiębiorców albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i dołączy do dokumentów kredytowych,

 • odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podmiotu zbywającego – jeśli dotyczy.

Powyższe nie obowiązuje, jeżeli odpis KRS jest dostępny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz z informacją o numerze REGON i NIP i pracownik wydrukuje ze strony internetowej odpis KRS i dołączy do dokumentów kredytowych

 • oświadczenie wskazujące do czyjego majątku nabywana jest nieruchomość dot. (wspólności majątkowej),
 • wypis z rejestru gruntów, nie starszy niż 3 m-ce
 • akt notarialny, w którym zostały określone warunki służebności osobistej – dotyczy przypadków gdy z KW nie wynika jednoznacznie czy występuje służebność osobista czy dożywocie
 • umowa darowizny – dotyczy przypadków, gdy z odpisu księgi wieczystej wynika, iż nieruchomość została nabyta w drodze darowizny
 • dokument wystawiony przez sąd (na podstawie zbioru dokumentów tej nieruchomości) potwierdzający aktualny stan prawny nieruchomości w przypadku zabezpieczenia na nieruchomości, dla której nie ma założonej księgi wieczystej
 • dokument potwierdzający powierzchnie użytkową (wymagany o ile formalne dokumenty nie zawierają danych dotyczących powierzchni użytkowych np.: księga wieczysta, wypis z rejestru budynków, pozwolenie na użytkowanie) tj. np.: projekt architektoniczno – budowlany, zestawienie powierzchni, opis techniczny, rzuty kondygnacji.

Udokumentowanie wkładu własnego:

 • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający zgromadzone środki pieniężne na rachunku, albo
 • potwierdzenie posiadania wkładu na książeczce mieszkaniowej w wys. zgromadzonych środków z odsetkami i premią gwarancyjną, albo
 • potwierdzenie posiadania środków pochodzących z obligacji skarbowych lub bonów skarbowych w wys. nominalnej (jeśli termin ich wykupu przypada przed datą transakcji kredytowej), albo
 • potwierdzenie posiadania obligacji nie będących obligacjami zerokuponowymi w wys. nominalnej (jeśli termin ich wykupu przypada po dacie transakcji kredytowej), albo
 • potwierdzenie posiadania obligacji zerokuponowych oraz bonów skarbowych według ceny rynkowej (jeśli termin ich wykupu przypada po dacie transakcji kredytowej), albo
 • potwierdzenie posiadania środków zgromadzonych w jednostkach uczestnictwa lub akcjach spółek giełdowych (w wys. 50% ich wartości rynkowej), albo
 • akt notarialny własności/odpis z KW/zaświadczenie ze spółdzielni, albo
 • faktury i rachunki dot. zakupionych materiałów budowlanych, albo
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości oraz odpis z KW (potwierdzający własność), albo
 • dokument własności nieruchomości w przypadku braku KW, albo
 • deklaracja sprzedaży nieruchomości w przyszłości oraz odpis z KW potwierdzający własność, albo
 • umowa sprzedaży nieruchomości zawarta z agencją pośrednictwa handlu nieruchomościami oraz odpis z KW (potwierdzający własność).

Zabezpieczenia kredytu/pożyczki w formie hipoteki na nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki, nie starszy niż 3 m-ce (w przypadku, gdy brak księgi wieczystej w CBD KW),
 • pisemne oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie kredytu/pożyczki w formie hipoteki (jeśli właściciel nieruchomości nie jest kredytobiorcą) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz z informacją czy źródłem osiąganych dochodów nie jest działalność gospodarcza (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo wymagane są dokumenty: zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami (nie starsze niż 1 m-c), zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (nie starsze niż 1 m-c),
 • kopia mapy ewidencyjnej – nie dotyczy lokalu mieszkalnego,
 • wypis z rejestru gruntów – nie dotyczy lokalu mieszkalnego.

Jeżeli grunt niezabudowany dodatkowo:

 • MPZP(Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego) – Wypis, Decyzja o warunkach zabudowy terenu, lub
 • SUiKZP (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego) – informacja o przeznaczeniu gruntu.

Jeżeli nieruchomość zabudowana dodatkowo:

 • dokumentacja techniczna budynku albo inwentaryzacja pomieszczeń (jeżeli jest w posiadaniu),
 • pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o zakończeniu budowy (dotyczy obiektów wybudowanych po 1990r.).
Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl