Działka rolna - Działka budowlana

Działka rolna – Działka budowlana

W dniu 06.07.2016r. uchwalono nowelizację przepisów dotyczących „Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece”. Nowe przepisy zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie w dniu 16.08.2016r.

Wprowadzone zmiany przywracają możliwość ustanowienia na nieruchomościach rolnych hipotek do wymaganej przez Bank wysokości stanowiącej nawet 200% kwoty udzielonego kredytu, czyli oznaczają powrót do sytuacji sprzed 30.04.2016r.

Zmiany w ww. ustawie, precyzujące kwestię obrotu ziemią rolną oraz znoszące ograniczenia w zakresie ustanowienia hipoteki w pewnym stopniu ułatwią możliwość pozyskania kredytu na zakup gruntu pod budowę domu lub samą budowę domu na już posiadanej działce.

Na podstawie znowelizowanych przepisów, banki przywróciły definicję „działki budowlanej”, zgodnie z którą działka budowlana to:

  • działka przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową,

albo

  • działka, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową,

albo

  • grunt o przeznaczeniu budowlano – rolnym, w którym nie można wydzielić części budowlanej, gdzie powierzchnia działki nie przekracza 3000 m2 i jednocześnie dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że na działce dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania oraz część działki przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ma powierzchnię spełniającą wymogi planu w zakresie minimalnej powierzchni działki budowlanej,

albo

  • działka przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową lub działka, dla której wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę zagrodową, gdzie powierzchnia działki nie przekracza 1 ha.

Tagi:
Kontakt
tel. 667 890 623
Email wojciech.kalus@dipfinance.pl